پیکرتراشی

بایگانیپیکرتراشی

لاغری با دستگاه پال

لاغری با دستگاه پال

یکی از شناخته شده ترین پروسه های پیکرتراشی ، لاغری با دستگاه پال می باشد. این تکنولوژی نوین ، محدودیت های تکنیک لاغری لیپوساکشن سنتی